7-deoxy-1-(2-phenylhydrazinyl)heptose

7-deoxy-1-(2-phenylhydrazinyl)heptose