1,1-bis(ethylsulfanyl)hexane-2,3,4,5-tetrol

1,1-bis(ethylsulfanyl)hexane-2,3,4,5-tetrol