N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-4-[methyl(methylsulfonyl)amino]benzamide

N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-4-[methyl(methylsulfonyl)amino]benzamide