2-[(2-Nitrobenzylidene)amino]phenol

2-[(2-Nitrobenzylidene)amino]phenol