1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(phenoxymethyl)-4-phenyl-1H-pyrazol-5-amine

1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(phenoxymethyl)-4-phenyl-1H-pyrazol-5-amine