tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxine-4,8-diyldimethanediyl diacetate(non-preferred name)

tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxine-4,8-diyldimethanediyl diacetate(non-preferred name)