methyl 1-(4-ethoxyphenyl)-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate

methyl 1-(4-ethoxyphenyl)-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate