2,4,6-Trimethylphenyl isobutyl ketone

2,4,6-Trimethylphenyl isobutyl ketone