N-[2-(2,5-dimethylphenoxy)ethyl]-4-methylbenzenesulfonamide

N-[2-(2,5-dimethylphenoxy)ethyl]-4-methylbenzenesulfonamide