p-chlorobenzylidene-(4-nitrophenyl)-amine

p-chlorobenzylidene-(4-nitrophenyl)-amine