(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)(phenyl)methanone

(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)(phenyl)methanone