Benzophenone, 4-hydroxy-3-methyl-

Benzophenone, 4-hydroxy-3-methyl-