1-(Benzylsulfonyl)-4-methylbenzene

1-(Benzylsulfonyl)-4-methylbenzene