Methyl 10H-phenothiazine-1-carboxylate

Methyl 10H-phenothiazine-1-carboxylate