N-[4-(2-methoxyphenoxy)phenyl]-2-phenylacetamide

N-[4-(2-methoxyphenoxy)phenyl]-2-phenylacetamide