1-(3,5-dinitrophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)urea

1-(3,5-dinitrophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)urea