N-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-methylphenoxy)propanamide

N-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-methylphenoxy)propanamide