2-amino-4-(4-chlorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrobenzo[8]annulene-1,3-dicarbonitrile

2-amino-4-(4-chlorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrobenzo[8]annulene-1,3-dicarbonitrile