3-(4-Methyl-1-piperazinyl)-1,2-diphenyl-1-propanone

3-(4-Methyl-1-piperazinyl)-1,2-diphenyl-1-propanone