1-(4-Chloro-phenyl)-pyrimidine-2,4,6-trione

1-(4-Chloro-phenyl)-pyrimidine-2,4,6-trione