1-(2-benzylphenyl)-3-(2-methoxyethyl)thiourea

1-(2-benzylphenyl)-3-(2-methoxyethyl)thiourea