2-{[(2E)-3-(3-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)-2-cyanoprop-2-enoyl]amino}benzoic acid

2-{[(2E)-3-(3-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)-2-cyanoprop-2-enoyl]amino}benzoic acid