(5Z)-5-(2,3-dimethoxybenzylidene)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)-1,3-thiazol-4(5H)-one

(5Z)-5-(2,3-dimethoxybenzylidene)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)-1,3-thiazol-4(5H)-one