1-[4-(difluoromethoxy)-2-methylphenyl]-3-(3-methoxypropyl)thiourea

1-[4-(difluoromethoxy)-2-methylphenyl]-3-(3-methoxypropyl)thiourea