N-(2,4-Dinitrophenyl)-4-nitrobenzamide

N-(2,4-Dinitrophenyl)-4-nitrobenzamide