propyl 4-[(2-nitrobenzoyl)amino]benzoate

propyl 4-[(2-nitrobenzoyl)amino]benzoate