1-[4-(2-METHYL-2-PENTENYL)PHENYL]ETHAN-1-ONE

1-[4-(2-METHYL-2-PENTENYL)PHENYL]ETHAN-1-ONE