methyl 3-[(2-bromobenzoyl)amino]thiophene-2-carboxylate

methyl 3-[(2-bromobenzoyl)amino]thiophene-2-carboxylate