2-fluoro-N-(4-phenoxyphenyl)benzamide

2-fluoro-N-(4-phenoxyphenyl)benzamide