1-[1-(ethylsulfonyl)-4-piperidinyl]-4-phenylpiperazine

1-[1-(ethylsulfonyl)-4-piperidinyl]-4-phenylpiperazine