Cyclohexylmethylnitrosamine

Cyclohexylmethylnitrosamine