5-chloro-2-(2,2-dimethylhydrazinyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,3-thiazole

5-chloro-2-(2,2-dimethylhydrazinyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,3-thiazole