4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-ylmethylamin

4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-ylmethylamin