aminodi(ethyloxy)ethylaminocarbonylbenzenesulfonamide

aminodi(ethyloxy)ethylaminocarbonylbenzenesulfonamide