4-(2-((4-Fluorophenyl)sulfonyl)ethyl)morpholine

4-(2-((4-Fluorophenyl)sulfonyl)ethyl)morpholine