1-Propanone, 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(1-piperidylmethyl)-

1-Propanone, 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(1-piperidylmethyl)-