2-(1H-benzimidazol-2-yl)-3-phenyl-4H-1,4-benzothiazine

2-(1H-benzimidazol-2-yl)-3-phenyl-4H-1,4-benzothiazine