1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)dodecan-3-one

1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)dodecan-3-one