1,1'-Biphenyl, 5,5'-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2'-dimethoxy-

1,1'-Biphenyl, 5,5'-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2'-dimethoxy-