5-methyl-3-[3-(2-methylphenoxy)propyl]-1,3-benzoxazol-2(3H)-one

5-methyl-3-[3-(2-methylphenoxy)propyl]-1,3-benzoxazol-2(3H)-one