1,3-benzothiazol-2-ylmethyl 4-aminobenzoate

1,3-benzothiazol-2-ylmethyl 4-aminobenzoate