Ethyl (4-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate

Ethyl (4-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate