4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-2-methylaniline

4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-2-methylaniline