4-methoxy-N'-[3-(2-methoxyphenyl)propanoyl]benzohydrazide

4-methoxy-N'-[3-(2-methoxyphenyl)propanoyl]benzohydrazide