4-Pyridinemethanol, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(methylthio)methyl]-

4-Pyridinemethanol, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(methylthio)methyl]-