N-(2,3-dimethylphenyl)-3-phenoxypropanamide

N-(2,3-dimethylphenyl)-3-phenoxypropanamide