5-Hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2-pyrrolidinone

5-Hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2-pyrrolidinone