4-(4-methylphenyl)-6-phenylpyridin-2-amine

4-(4-methylphenyl)-6-phenylpyridin-2-amine