6-(2-acetylphenoxy)-N-ethyl-N-phenylpyridine-3-sulfonamide

6-(2-acetylphenoxy)-N-ethyl-N-phenylpyridine-3-sulfonamide