N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-3-[(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methoxy]benzamide

N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-3-[(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methoxy]benzamide